Knihovna Teplá

Knihovní řád

Knihovní řád Knihovny Teplá

(dále jen KŘ)

I.  Základní ustanovení - veřejné knihovnické a informační služby

 1. KŘ upravuje vzájemné vztahy mezi Knihovnou Teplá a jejími čtenáři a uživateli.
 2. Knihovna Teplá je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, § 4 a § 14 knihovního zákona.
 3. Základní služby jsou poskytovány za roční registrační poplatek (platí 12 měsíců ode dne zaplacení), speciální služby jsou hrazeny zvláš». Jejich seznam včetně výše poplatků je uveden v příloze č. 1 KŘ - Ceník.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu čtenáře knihovny na základě vyplněné přihlášky čtenáře ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Průkaz uživatele se vystavuje na dobu jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za registrační poplatek. Za průkaz uživatele i za případné zneužití ručí čtenář. Proto je uživatel povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajù uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned u výpůjčního pultu odevzdat čtenářský průkaz. Bez čtenářského průkazu se knihy zásadně nepůjčují.
 2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonù, ve znění pozdějších předpisù, je knihovna správcem osobních údajù. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajù přmo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny jsou to zejména: adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. podle Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny, které je přílohou č. 2 tohoto KŘ a slouží zároveň jako závazná vnitřní směrnice, dále podle tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:  

  a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon,

  b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisù,

  c) č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon.

 5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

  a) základní identifikační údaje uživatele: příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození

  Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. využívat veřejného Internetu.

  Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR (popř. cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR).

  Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinnosti na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil.

  b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně).

  Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

  c) základní identifikace školy jako garanta za nezletilého uživatele. 

 6. Knihovna dále o uživateli vede:

  a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) - např. nejvyšší dosažený stupeň  vzdělání uživatele, obor profese, atd.

  b) údaje služební: údaje o tzv. transakcích - uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,

  c) údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/2001 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 7. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel - viz příloha č. 2 - Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů knihovny.

III. Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníkù knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.

IV. Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programù v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo Internetu jen na formátované diskety zakoupené v knihovně.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřeběuživatele a k jeho studijním účelùm. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

 V. Výpůjční řád

Způsoby půjčování

 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele a po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem, případně po objednání uživatelem on-line.
 2. Knihovnám nebo uživatelùm se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonù - autorský zákon.
 2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

  a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

  b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fond studovny)

  c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecními právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

  d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku. 

Počet půjčených svazků

 1. O počtu půjčených svazků mimo budovu rozhoduje knihovna.

Postupy při půjčování

 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si mùže dokumenty vyhledat prostřednictvím Internetu (www.tepla.knihovna.info) v on-line katalogu knihovny a objednávku zaslat na e-mail: knihovna@tepla.cz.
 3. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady. Převzetí drahého dokumentu je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení (reverzní lístek).
 4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej mùže vyzvednout. Žádá-li najednou stejný dokument více uživatelù, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

 Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih zpravidla jeden měsíc (31 dnù). Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u periodik 14 dnů.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena:

  a) pokud dokument nemá rezervován další uživatel

  b) u žádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůu pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

 Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 Ručení za vypůjčený dokument

 1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Obecná ustanovení o půjčování

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Práva a povinnosti uživatelù pro půjčování mimo budovu

 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.
 3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Meziknihovní služby

 1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 VI. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladněhlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtì stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyvešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:

  a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:

  a) nezávisle na vymáhání poplatkù z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou,

  b) v případě, že je knihovna nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

 3. Ztráta průkazu uživatele:

  a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 442, odst. 2 v platném znění, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený, a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu").
 2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

  a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeněstejné kvality,

  b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele),

  c) finanční náhrada, která se skládá z těchto položek:

  - cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,

  - cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).

 3. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se zpùsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
 4. Při náhradě podle bodů b, c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjiš»ťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument.
 5. Za škody zpùsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

  VII. Závěrečná ustanovení

Výjimky z Knihovního řádu

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Účinnost Knihovního řádu

 1. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 21.11.2014

 

Přílohy: 

Ceník

Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů knihovny

Provozní řád pro práci s PC a Internetem

 

     Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů knihovny

1. Oznamovací povinnost

Knihovna oznámí Úřadu pro ochranu osobních údajů, že je správcem a zpracovatelem osobních údajů svých uživatelù.

2. Účel zpracování osobních údajů čtenářů

Ochrana majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojù, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny.

Poskytování kvalitních služeb čtenářům tím, že bude knihovna čtenáře kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, kdy si to čtenář sám vyžádá. Knihovna povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o provedených výpůjčkách a využije těchto poznatků k efektivní akvizici a správě knihovních fondů.

Naplnění povinností uložených knihovně obecnězávaznými právními předpisy - zejména zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zřizovací listinou knihovny.

3. Rozsah zpracování osobních údajů čtenářů

Základní (povinné) identifikační údaje čtenáře:

Příjmení a jméno, adresa bydliště, datum narození.

K ověření totožnosti předkládá čtenář občanský průkaz.

Tyto údaje je čtenář povinen uvést a akceptovat jejich zpracování knihovnou, pokud chce využít jejích služeb v plném rozsahu. Pokud čtenář nedá souhlas s jejich zpracováním, může užívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně (prezenční studium dokumentů uložených ve čtenářských prostorách knihovny, služby čítáren).

Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede):

Kontaktní či přechodná adresa, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, e-mail apod.) - údaje dobrovolné.

Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenář je osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje čtenáře.

Údaje využívané pro statistické účely (např. zaměstnání, škola) - údaje dobrovolné.

Údaje služební - údaje o čtenářském průkazu, o výpůjčkách, rezervacích apod.

Údaje účetní - údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou.

4. Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů čtenářů knihovny

Uchovávání na originálních písemnostech (přihláška čtenáře, účetní doklady). Tyto písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, ktetí s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů stanovených vedoucími zaměstnanci.

Uchovávání v počítačových databázích, které jsou uloženy na vyhrazených serverech.

Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

5. Způsob ochrany osobních údajů čtenářů

Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanovením zákona, příslušné vnitropodnikové směrnice a dalších závazných předpisů. Jsou povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených, vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů čtenářů (např. sdělování jakéhokoli osobního údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů knihovny.

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů od okamžiku, kdy čtenář podepíše přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajú. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas.

V případě porušení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelněi na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

6. Ukončení ochrany osobních údajů

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů, knihovna provede likvidaci osobních údajů. Znamená to skartaci originálních písemností (přihlášky čtenáře) a vymazání osobních údajů z databáze.

7. Informování čtenářů o problematice ochrany osobních údajů

Knihovna musí čtenáře informovat o tom, že v případě čtenářské registrace bude zpracovávat jeho osobní údaje, musí mu sdělit účel jejich zpracování a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním. Čtenář se musí předem dozvědět, které osobní údaje jsou základní (povinné) i  to, že pokud je knihovně nesdělí a odmítne dát souhlas s jejich zpracováváním, nemohou mu být určité (adresné) služby poskytovány.

 

Provozní řád pro práci s PC a Internetem

Uživatelé PC a Internetu

 1. Služby Internetu a PC může v Knihovně Teplá využívat zdarma každý návštěvník, který je v knihovně registrovaný, má platnou čtenářskou legitimaci a vůči kterému nemá Knihovna Teplá žádné pohledávky (nevrácené knihy, nezaplacené poplatky, ...) a každý neregistrovaný návštěvník po zaplacení jednorázového registračního poplatku.
 2. Návštěvník musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy na počítačové síti Internet. Pracovník knihovny tak není povinen vysvětlovat uživatelům knihovny základy práce na počítači a principy užívání sítě Internet.

Provozní podmínky

 1. Uživatelé jsou povinni seznámit se s provozním řádem, dodržovat zásady přístupu na PC a k Internetu a respektovat pokyny zaměstnanců knihovny.
 2. Jakoukoliv nejasnost je uživatel povinen ohlásit zaměstnanci knihovny.
 3. Po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán pracovníkem knihovny.
 4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software.
 5. Jeden počítač mùže používat jeden uživatel, výjimečně dva.
 6. Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat základní etické normy.
 7. Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetněškod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 8. Získané informace a data (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele k jeho studijním účelům. Se získanými daty a informacemi nakládá uživatel výhradně v souladu s ustanovením autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském) a ostatními předpisy (tzn. není povoleno informace jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům). Případné zneužití může být trestné.
 9. Knihovna Teplá neposkytuje uživatelům možnost zřízení účtu pro využívání elektronické pošty. Pokud uživatel získá účet u jiné instituce a využívá elektronickou poštu na PC v Knihovně Teplá, je povinen dodržovat základní pravidla etikety. Je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele rozesíláním spamu.
 10. Knihovna Teplá nenese odpovědnost za obsah stránek na internetu a obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li viry a neodpovídá za rychlost spojení.
 11. Provoz výpočetní techniky může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické hardwarové nebo softwarové údržby, příp. z jiných závažných důvodù.

JE DOVOLENO:

a) používat služeb WWW

b) kopírovat na formátované diskety nebo CD-R získané v knihovněinformace ze sítě Internetu

c) připojit zařízení (MP3, Flash disk) po dohodě s pracovníkem knihovny

d) použít vybavení prostředí Microsoft Office na počítačích, na kterých je toto prostředí nainstalováno

e) tisknout dokumenty z PC i Internetu za poplatek dle platného ceníku po ohlášení pracovníkovi knihovny

f) používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb

JE ZAKÁZÁNO:

a) provádět veškeré instalace softwaru

b) provádět jakékoliv změny programů: nahrávat, rušit či modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení softwaru, pokoušet se o obcházení prostředků ochrany dat

c) nahrávat na pevný disk počítače jakékoliv vlastní soubory z připojených zařízení (MP3, Flash disk)

d) vypínat a restartovat počítač

e) provozovat počítačové hry

f) vyhledávat stránky prezentující pornografii, propagující fašismus, rasismus a násilí, stránky s nábožensky urážlivým obsahem, či stránky podněcující k propagaci drog nebo takové, které jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod

g) připojovat k počítači notebook

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat těchto služeb. Přístup k Internetu nesmí být zneužit pro jakoukoliv reklamní nebo komerční činnost.

Rozsah služeb

Každý uživatel má právo pracovat s Internetem maximálně 30 minut.